LEGISLATÍVA

Stanovy SPK - Úplné znenie

Príloha č. 1 k Stanovám SPK - Etický kódex

Príloha č. 2 k Stanovám SPK - Poľovnícky poriadok

Organizačný a rokovací poriadok SPK

Zákon č. 274/2009 Z.z. - Zákon o poľovníctve

Vyhláška č. 344/2009 Z.z. MP SR - k zákonu o poľovníctve